ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2017ರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂದೇಶ ಫಲಕ

ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ / ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ವರ್ಷವಾರು ಬಜೆಟ್ [Rs. in Crores]

ಕ್ರ.ಸಂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಹಂಚಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ %
1 2014-15 15894.66 12829.93 80.72
2 2015-16 16405.11 15912.88 97.00
3 2016-17 20040.29 18465.25 92.14
4 2017-18 27962.34 26203.64 93.71
5 2018-19 29314.85 27338.20 93.26
6 2019-20 27400.99 25851.08 94.34
7 2020-21 25945.90 24646.99 94.99
  • ವೆಚ್ಚ
  • ಹಂಚಿಕೆ